Všeobecné obchodní podmínky

STUNA SPACE a.s.
Stuna Space a.s. Nečišská 451, 440 01 Dobroměřice, B 2727 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, IČO: 07786441, ČS - účet- 5528089309/0800
dále jen „STUNA SPACE“

I. Předmět smlouvy

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný vztah Stuna Space a.s. a uživatele, přístup uživatele ke službám a produktům značky Stuna Space a podmínky jejich užívání.

 2. Užívání Stuna Space je možné pouze po odsouhlasení těchto obchodních podmínek jako jejich celku. Podmíněný souhlas nebo souhlas pouze s částí těchto podmínek není možný.

II. Uzavření smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi uživatelem a Stuna Space vzniká úplnou registrací uživatele webového formuláře na internetových stránkách https://www.stuna.space. Podmínkou registrace je zadání přihlašovacích údajů a odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek.

 2. Registrací dojde k vytvoření účtu uživatele na Stuna Space. Tento účet je nadále spravován uživatelem, případně jeho zástupcem, jde-li o právnickou osobu.

 3. Uživatelem může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba. Registrací uživatel prohlašuje, že tohoto věku dosáhl. Jedná-li prostřednictvím svého zástupce právnická osoba, prohlašuje odsouhlasením těchto podmínek tento zástupce, že je oprávněn souhlas s těmito obchodními podmínkami za právnickou osobu udělit a provést za právnickou osobu registraci.

 4. Stuna Space a.s. nenese odpovědnost za případné následky vzniklé vlivem uvedení nepravdivých údajů uživatelem či jeho zástupcem.

III. Placené služby a produkty Stuna Space
 1. Pokud se uživatel registroval za účelem užívání placených služeb a produktů Stuna Space (klastrů), souhlasí registrací s cenou uvedenou u této služby nebo produktu a registrace je dokončena odesláním potvrzovacího e-mailu ze strany Stuna Space a.s. na uživatelem uvedený e-mail. Součástí potvrzovacího e-mailu je specifikace fakturačních a platebních podmínek. Dokud nedojde k doručení potvrzovacího e-mailu, není uživatel oprávněn užívat placené služby a produkty Stuna Space. Stuna Space a.s. si vyhrazuje právo potvrzovací e-mail nezaslat a s uživatelem do právního vztahu, jehož předmětem by byly placené služby a produkty Stuna Space, nevstoupit.

 2. Uživatel placených služeb a produktů Stuna Space je povinen hradit zhotoviteli cenu za jejich užívání, a to ve výši uvedené u jednotlivých produktů a služeb a ve lhůtách uvedených ve fakturách zasílaných ze strany Stuna Space a.s. uživateli v souladu s uživatelem vybranou variantou fakturace (měsíční, roční).

 3. Cenu za užívání produktů a služeb je uživatel povinen hradit na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře, která mu bude zhotovitelem zaslána, a to vždy nejpozději do 30 dní od vystavení této faktury. Faktura bude v den vystavení odesílána uživateli na jeho e-mail předem sdělený zhotoviteli. Při platbě uvede uživatel vždy variabilní symbol, kterým je číslo faktury.

 4. Bude-li uživatel v prodlení se zaplacením jakékoliv platby vůči Stuna Space a.s., je povinen zaplatit zhotoviteli vedle zákonného úroku také smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den trvání prodlení.

IV. Ochrana údajů

 1. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích týkajících se Stuna Space a.s. a jeho obchodní činnosti.

 2. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutím svých údajů v souvislosti s produktem Stuna Space souhlasí s jejich zveřejněním, jejich zveřejnění výslovně požaduje a tyto již nadále nepožívají ochrany osobních údajů. Toto ustanovení neplatí pro citlivé platební údaje, které uživatel poskytl Stuna Space a.s. toliko pouze v souvislosti s úplatou za placené produkty a služby Stuna Space.

 3. Uživatel tímto uděluje Stuna Space a.s. bezúplatnou, na třetí osoby převoditelnou licenci na jakýkoliv obsah, který bude prostřednictvím Stuna Space nebo v jeho souvislosti uživatelem zveřejněn. Tato licence zaniká ke každé jednotlivé informaci odstraněním této informace z Stuna Space. Stuna Space a.s. neumožní bez vážného důvodu třetím osobám přístup k takto odstraněným informacím. Uživatel bere na vědomí, že takto odstraněné informace může mít Stuna Space a.s. ještě po dobu od jejich odstranění k dispozici.

V. Práva a povinnosti

 1. Uživatel je oprávněn zveřejňovat, poskytovat a sdílet prostřednictvím Stuna Space informace a obsah v podobě textu, obrázků, videí, odkazů na internetové stránky a dalších digitálně přenosných technologií, které neodporují právním předpisům a těmto obchodním podmínkám (dále jen „sdílený obsah“).

 2. Uživatel se zavazuje zveřejňovat pouze takový obsah, ke kterému mu náležejí práva.

 3. Uživatel bere na vědomí, že je vlastníkem veškerého sdíleného obsahu a za tento také odpovídá.

 4. Uživatel se zavazuje dodržovat při používání Stuna Space veškeré právní předpisy, které na jeho jednání dopadají. Uživatel se zejména zavazuje nezveřejňovat prostřednictvím Stuna Space příspěvky podněcující nenávist vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod, nezapojovat se do činností porušujících soutěžní právo, apod.

 5. Uživatel se dále zavazuje nezveřejňovat obsah, který by mohl škodlivě ohrozit mravní vývoj mládeže (zejména obsah týkající se alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek, nahotu, bezdůvodně realisticky vyobrazené násilí, apod.)

 6. Uživatel se zavazuje, že nevyužije Stuna Space k nezákonným, klamavým, diskriminačním nebo jinak škodlivým činnostem a nezapojí se do multi-level marketingu na pyramidovém principu.

 7. Uživatel se zavazuje, že nebude podněcovat u třetích osob jednání odporující tomuto článku.

 8. Uživatel se zavazuje neuveřejňovat obsah obscénní, podvodný, výhružný, klamavý, pomlouvačný nebo jinak závadný, neumožní jiné osobě, aby se ke službám Stuna Space přihlásil a vystupoval jako uživatel. Zároveň uživatel nebude vytvářet prostřednictvím Stuna Space více než jeden osobní účet. Uživatel se zavazuje neposkytovat na Facewalletu falešné osobní údaje a nevytvářet osobní účet jiné osoby bez povolení této osoby.

 9. Uživatel se dále zavazuje, že se nebude pokoušet neoprávněně získat přístup jiného uživatele k účtu na Stuna Space, a že se ani prostřednictvím Stuna Space nepokusí neoprávněně získat citlivé údaje od jiného uživatele či jiné třetí osoby, a to včetně přihlašovacích údajů jiných uživatelů Stuna Space.

 10. Uživatel sám odpovídá za své přihlašovací údaje a zavazuje se, že heslo k účtu na Facewallet uchová v tajnosti.

 11. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté společnosti Stuna Space a.s. budou vždy přesné, pravdivé a aktuální.

 12. Uživatel se zavazuje dbát pokynů Stuna Space a.s. zaslaných e-mailem i zobrazených na webových stránkách https://www.stuna.space/ a na stránkách k nim přidružených.

 13. Uživatel se zavazuje, že nebude vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit nesprávnou funkci nebo vzhled Facewallet či ztrátu funkčnosti nebo přetížení Stuna Space, zejména, že nebude prostřednictvím Stuna Space rozšiřovat nevyžádané e-maily a jiné formy nevyžádané komunikace, tzv. „spamy“.

 14. V případě jakéhokoliv porušení tohoto článku ze strany uživatele je Stuna Space a.s. oprávněn okamžitě ukončit jakékoliv poskytování služeb spojené s Stuna Space a zrušit účet uživatele.

 15. Uživatel je v případě, že jeho jednáním vznikne Stuna Space a.s. jakákoliv újma, povinen Stuna Space a.s. tuto újmu nahradit.

 16. Veškerá interakce mezi uživatelem a dalšími uživateli Stuna Space či třetími osobami je výhradně vztahem mezi uživatelem a dalšími uživateli či třetími osobami a souhlasí, že Stuna Space a.s. nenese žádnou odpovědnost za následky takové interakce.

 17. Dojde-li ke sporu uživatele a dalšími uživateli Stuna Space či třetími osobami, nemá Stuna Space a.s. žádnou povinnost se do tohoto sporu jakkoliv zapojit.

 18. Stuna Space a.s. je oprávněn své služby za účelem zefektivnění fungování Stuna Space jednostranně měnit, omezit, pozastavit či zavádět nové služby.

 19. Stuna Space a.s. je oprávněn zobrazovat na účtu uživatele reklamní sdělení.

 20. Stuna Space a.s. nezaručuje konkrétní návštěvnost účtu uživatele ani zvýšení prodejnosti. Tuto ovlivňuje uživatel na základě způsobu, jakým Stuna Spac využívá.

 21. Uživatel souhlasí s tím, že Stuna Space a.s. nemá žádnou povinnost jakkoliv monitorovat nebo zasahovat do účtů jednotlivých uživatelů Stuna Space.

 22. Stuna Space může obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob, které nejsou ve vlastnictví ani pod kontrolou Stuna Space a.s. Uživatel bere na vědomí, že přístup na webové stránky třetích stran je pouze na jeho vlastní nebezpečí.

 23. Uživatel bere na vědomí, že Stuna Space a.s. je oprávněn jakýkoliv nevhodný obsah zveřejněný uživatelem nebo jeho část vymazat, zejména, je-li v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel tímto uděluje Stuna Space a.s. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZoOOU“) souhlas ke správě, zpracování a uchovávání svých osobních údajů, které Stuna Space a.s. poskytl nebo za trvání právního vztahu mezi ním a Stuna Space a.s. poskytne („Údaje“), a to pro účely nabízení produktů a služeb v rozsahu předmětu podnikání Stuna Space a.s., a dále k marketingovým a obchodním účelům.

 2. Uvedený souhlas uživatel uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou, počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10 let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů, vzniklých mezi uživatelem a Stuna Space a.s..

 3. Stuna Space se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se ZoOOU.

 4. V případě, kdy uživatel v souvislosti s právním vztahem mezi ním a Stuna Space a.s. osobní údaje, uživatel potvrzuje, že zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito obchodními podmínkami nedochází ze strany Stuna Space a.s. k porušení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VII. Zřeknutí se záruk

 1. Stuna Space a.s. dále nečiní žádné záruky týkající se bezchybné a nepřetržité funkčnosti Stuna Space. Služby a produkty Stuna Space jsou uživatelům poskytovány jak stojí a leží.

 2. Stuna Space a.s. neposkytuje žádné záruky týkající se předpokládané prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

 3. Stuna Space a.s. je oprávněn kdykoliv provozování Stuna Space jako celek ukončit. Stuna Space neručí za žádnou škodu tímto ukončením vzniklou.

VIII. Omezení odpovědnosti

 1. Uživatel bere na vědomí, že Stuna Space a.s. ani její zaměstnanci či statutární orgány v žádném případě neodpovídají za jakoukoliv újmu nebo škodu způsobenou uživateli, včetně ušlého zisku. Stejně tak neodpovídají za případný i jiný zásah do práv uživatelů ze strany ostatních uživatelů nebo jiných třetích osob, a to včetně práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv na ochranu osobnosti.

 2. Stuna Space a.s. neodpovídá za jakýkoliv obsah zveřejněný uživatelem prostřednictvím Stuna Space.

IX. Ukončení smluvního vztahu

 1. Uživatel je oprávněn svůj účet kdykoliv zrušit nebo deaktivovat. Pakliže bude mít uživatel zájem Stuna Space opět využívat, je povinen se opětovně registrovat a odsouhlasit všeobecné obchodní podmínky.

 2. Stuna Space a.s. u uživatele došlo k porušení jeho povinností souvisejících s Stuna Space. O ukončení smluvního vztahu bude uživatel informován buď prostřednictvím sdělení při opětovném pokusu uživatele o přihlášení k jeho účtu nebo prostřednictvím e-mailu.

 3. Jestliže dojde ke zrušení či deaktivaci účtu uživatele, bez ohledu na to, zda se tak stane ze strany uživatele nebo Stuna Space a.s., nebude již dalším uživatelům ani třetím osobám dostupný sdílený obsah zveřejněný uživatelem prostřednictvím jeho účtu na Stuna Space. Pokud však došlo ke sdílení tohoto obsahu nebo jeho části i na účtech jiných uživatelů Stuna Space, může se tento obsah nadále zobrazovat. Uživatel bere na vědomí, že Stuna Space a.s. není povinen sdílený obsah uživatele jakkoliv uchovávat a dojde-li k jejich smazání z Stuna Space, ke zrušení účtu uživatele, jeho deaktivaci či jinak dojde k zániku obsahu uživatele, neodpovídá Stuna Space a.s. za ztrátu těchto dat. Je na uživateli, aby si obsah sdílený na Stuna Space sám zálohoval jiným způsobem.

X. Výhrada změny obchodních podmínek

 1. Stuna Space a.s. si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv dle potřeby jednostranně změnit. O této změně obchodních podmínek je zhotovitel povinen uživatele informovat umístěním oznámení na webových stránkách nebo odesláním na e-mail uživatele, který mu byl uživatelem sdělen.

 2. Uživatel má právo změněné obchodní podmínky odmítnout. Toto odmítnutí musí být písemně sděleno Stuna Space a.s. nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy byla uživateli změna oznámena. Stuna Space a.s. je oprávněn z důvodu odmítnutí změny obchodních podmínek smlouvu uzavřenou s uživatelem, na níž se tyto a změněné obchodní podmínky vztahují, vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

XI. Volba práva a příslušnost

 1. Rozhodným právem pro veškeré právní vztahy vyplývající ze vztahu mezi uživatelem a Stuna Space a.s. je právo České republiky. Veškeré spory vyplývající nebo související s právním vztahem Stuna Space a.s. a uživatele budou řešeny před soudy České republiky.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud kterékoli ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jejich část je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost vliv na platnost, účinnost či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu těchto obchodních podmínek.

 2. Uživatel prohlašuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl, že jim porozuměl a že s nimi souhlasí.